20. 11. 2021

Zpracování osobních údajůZásady zpracování osobních údajů za účelem využití služeb webového portálu www.nocdivadel.cz.

Internetový portál Noc divadel provozuje státní příspěvková organizace Institut umění – Divadelní ústav (IDU), se sídlem Celetná 17, 110 00 Praha 1; IČO: 00023205, DIČ: CZ00023205, zastoupená Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou, email: info@idu.cz, tel. +420 224 809 111; zřízená Ministerstvem kultury a školství čj. 39191/9-IV/1 ke dni 1. 9. 1950 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 zpracovávala mé osobní údaje.

  1. Se zpracováním údajů projeví Subjekt údajů souhlas aktivním označením souhlasu před odesláním formuláře, v němž jsou údaje vyžadovány. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje IDU, se sídlem Celetná 17, 110 00 Praha 1  nebo na email noc@idu.cz.
  2. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů.


V rámci internetového portálu nocdivadel.cz jsou zpracovávány tyto údaje za tímto účelem:

1)     Registrační formulář Noc divadel

Zpracovávané údaje: identifikační údaje (název organizace, jméno a příjmení kontaktní osoby), kontaktní údaje (emailová adresa, telefonní číslo), platební údaje (fakturační údaje, číslo účtu)

Účel zpracování: registrace k aktuálnímu ročníku projektu Noc divadel

Doba zpracování o. s.: po dobu účasti v projektu Noc divadel, po dobu aktivního užívání účtu, tři roky po ukončení aktivního užívání účtu nebo do obdržení žádosti o vymazání

2)     Položení dotazu prostřednictvím Kontaktního formuláře

Zpracovávané údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo

Účel zpracování: jednorázové zaslání odpovědi na položený dotaz

Doba zpracování: po dobu aktivního užívání účtu a tři roky po ukončení aktivního užívání účtu nebo do obdržení žádosti o vymazání

Dotaz je zodpovídán formou běžné emailové komunikace zaměstnancem IDU


Subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, dále právo požadovat od Správce přístup k těmto osobním údajům, právo požadovat od Správce opravu nebo aktualizaci těchto osobních údajů a konečně právo požádat Správce o výmaz těchto osobních údajů a to zasláním žádosti na email noc@idu.cz.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od Správce omezení zpracování osobních údajů, právo kdykoliv vznést námitku proti způsobu zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů poskytnutých Správci, jakož i právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování a to zasláním žádosti na email noc@idu.cz.

V případě pochybností o dodržování povinnost Správce souvisejících se zpracováním osobních údajů je Subjekt údajů oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).